Bảng Tuyên Cáo của Vua Tự Đức ngày 1-3-1861

15 Tháng Chín 201412:00 SA(Xem: 7982)
div style="color: #0000ff; display: block; font-size: 10px;">“Tư liệu của “VĂN HÓA MAGAZINE” THỨ HAI 15 SEP 2014

Bảng Tuyên Cáo của Vua Tự Đức ngày 1-3-1861

Từ ba năm nay ngừoi Pháp đến quấy rối ta tại Gia Định , noi đây họ đa phá thành , giết hại và đánh đuổi quân sỉ phòng thủ của ta . Tất cả thần dân có thấy phẩn nộ hay không , ta tuởng rằng toàn dân nhất là những ai ở Nam Kỳ miền duới sẽ sẳn sàng hợp tác với quân sỉ để trả thù cho những noi bị địch đánh bại . Nguời Pháp không phải cùng một giống dân với ta , họ áp bức chúng ta , hãm hiếp phụ nữ ta . Tất cả những ai bất nhẩn vì những việc này hãy quay về hợp tác với Trẩm .

 Trong số các nguoi có ai muốn thờ họ và theo đuôi họ không ?

Truớc đây , ta đa đưa ra một bản tuyên cáo cho chính quyền sáu tỉnh , trong đó ta đã báo rằng .

 Tất cả công bộc phải tuân lệnh ta , phải lo kêu gọi dân chúng nổi lên để tổ chức nghỉa quân theo những thể thức như sau : 

 Ai kết nạp đuợc 10 nguời thì phong chức bá hộ .

 Ai kết nạp đuợc 50 nguời thì đuợc phong chức Chánh Lục Phẩm xuất đội . Đuợc lảnh khẩu phần của nhà nuớc và đuợc cấp khí giới để tập luyện .

 Ai kết nạp đuợc 100 nguời sẽ đuợc phong Phó Vệ .

 Ai kết nạp đuợc từ 200 đến 400 sẽ đuợc phong chức tương xứng với số nguời kết nạp .

 Ai kết nạp đuợc một đạo quân 500 nguời sẽ đuợc phong làm Chánh Nguyên Phẩm Cơ

Nếu ai bắt đuợc một nguời Pháp sẽ đuợc thuởng 4 luợng bạc

Nếu ai giết đuợc một nguời Pháp sẽ đuợc thuởng 2 luợng bạc

Nếu ai giết đuợc một nguời An Nam theo Pháp sẽ đuợc thuởng một luợng bạc

Hứa hẹn nhu thế , tức chúng ta muốn huy động toàn dân chống lại nguời Pháp . Tại Gia Định đa có 308 nguời can truờng theo về với Quan Quân của chúng ta, ở Vỉnh Long đa có hon 140 nguời . Chua kể năm đạo quân chính quy và một đoàn nghỉa quân truớc kia ở Sài Gòn nay đa quy tụ về Biên Hòa , ngoài ra còn có năm đoàn nghiả quân đang bí mật thành lập .

 “ Chẳng lẽ vận hạn của ta cứ đeo đẳng ta mãi hay sao ? “

Hôm nay chúng ta hiểu rằng những khó khăn lớn nhất là ở Gia Định và Định Tuờng , chúng ta đa mất hai thị xã cuả hai tỉnh này . Chúng ta nghỉ rằng những ai đa quay về trong lòng gia đinh họ là điều phải , nhung đã đến lúc cần đồng loạt đứng lên theo về với Trẩm, Trẩm sẽ hân hoan đón ruớc để cùng nhau đánh đuổi nguời Pháp ra khỏi các tỉnh của Trẩm.

Sau này , khi chiến thắng sẽ thăng thuởng xứng đáng để an huởng trong hòa bình.

Hoàng Đế Tự Đức

Cảng Sàigon 1860 và cảng Hải Phòng 1884

 image266

image267
image269
image271
image273

28 Tháng Chín 2020(Xem: 1769)