Hà Văn Thùy phản biện các tác giả khẳng định người Việt bị Hán hóa từ 800 năm trước

20 Tháng Năm 20187:40 CH(Xem: 8566)

VĂN HÓA ONLINE - DIỄN ĐÀN VĂN HÓA  - THỨ HAI 20 MAY 2018


Hà Văn Thùy phản biện các tác giả khẳng định người Việt bị Hán hóa từ 800 năm trước"


Kính gửi Nhân sỹ, trí thức cùng đồng bào người Việt ở nước ngoài.


Thưa quý vị, 


Nhờ khoa học thế giới khám phá con đường di cư của người tiền sử từ châu Phi tới Việt Nam, tôi đã dành toàn bộ thời gian cùng tâm lưc đi tìm cội nguồn dân tộc. Tới nay, sau 15 năm, tôi đã công bố trong sáu cuốn sách cùng hàng trăm bài viết. Một số bài đã được đăng trên báo Văn Hóa Online California.


Toàn bộ khảo cứu đã cho thấy chúng ta có tổ tiên vĩ đại, được sinh ra 70.000 năm trước ở Việt Nam rồi lan tỏa ra Đông Nam Á, lên chiếm lĩnh Hoa lục. Sau thời gian dài sống trên đất Đông Á, tổ tiên ta làm nên lịch sử vĩ đại cùng nền văn hóa nông nghiệp Việt tộc rực rỡ. Điều bí ẩn hàng nghìn năm được sáng tỏ: người Trung Hoa là hậu duệ của người Lạc Việt và văn hóa Trung Hoa được xây dựng trên cơ sở văn hóa Lạc Việt. Phát hiện quan trọng này giúp dân tộc ta gành lại chủ quyền văn hóa và thoát khỏi mặc cảm nô lệ từ văn hóa Hán.


Tuy nhiên mới đây, khi đọc bài báo công bố kết quả khảo sát 1000 bộ gen người Việt,* tôi thấy các tác giả đã sai lầm khi đưa ra giả thuyết về sự hình thành dân tộc Việt. Đây là điều rất hệ trọng vì nhân danh "khoa học" các tác giả khẳng định người Việt Nam bị Hán hóa từ 800 năm trước. Tôi sợ rằng, nắm lấy kết luận "khoa học" này, hệ thống tuyên truyền bá đạo của Trung Cộng sẽ vùi dập dân tộc ta.


Do vậy, tôi đã viết bài phản biện bằng tiếng Việt và dịch sang tiếng Anh gửi báo Văn Hóa nhờ chuyển tới mọi người. Rất mong quý vị, trong khả năng của mình phản biện để làm rõ sự thật.


Xin chân thành cảm ơn.


Hà Văn Thùy


Phylogeographic and genome-wide investigations of Vietnam ethnic groups reveal signatures of complex historical demographic movements


https://www.nature.com/articles/s41598-017-12813-6


 SCIENTIFIC REPORT


Phylogeographic and genome-wide investigations of Vietnam ethnic groups reveal signatures of complex historical demographic movements

 • Scientific Reportsvolume 7, Article number: 12630 (2017)
 • doi:10.1038/s41598-017-12813-6
 • Download Citation

Received: 18 July 2017


Accepted: 14 September 2017


Published:03 October 2017


THẢO LUẬN VỀ KẾT QUẢ DỰ ÁN 1000 BỘ GEN NGƯỜI VIỆT NAM


Hà Văn Thùy


Ngày 03 tháng 10 năm 2017, tạp chí Scientific Reports công bố nghiên cứu  “CÁC CUỘC ĐIỀU TRA ĐỊA LÝ VÀ BỘ GEN CỦA NGƯỜI VIỆT NAM CHO THẤY SỰ BIẾN ĐỘNG NHÂN KHẨU HỌC LỊCH SỬ PHỨC TẠP” (Phylogeographic and genome-wide investigations of Vietnam ethnic groups reveal signatures of complex historical demographic movements-https://www.nature.com/articles/s41598-017-12813-6) của chín tác giả: S. Pischedda, R. Barral-Arca, A. Gómez-Carballa, J. Pardo-Seco, M. L. Catelli, V. Álvarez-Iglesias, J. M. Cárdenas, N. D. Nguyen, H. H. Ha, A. T. Le, F. Martinón-Torres, C. Vullo & A. Salas.


Đây là công trình khảo sát di truyền dân cư Việt Nam có quy mô lớn đầu tiên. Do đó nó có ý nghĩa đặc biệt trong việc tìm hiểu nguồn gốc và quá trình hình thành dân tộc Việt Nam, mối quan hệ giữa các cộng đồng người Việt. Nó cũng giúp cho việc chẩn trị các bệnh về di truyền, công việc của pháp y... Vì vậy, công trình này sẽ được nhiều nhà nghiên cứu Việt Nam quan tâm.


Từ thực tế nhiều năm khảo cứu nguồn gốc người Việt, chúng tôi thấy những đề xuất về sự hình thành dân cư Việt Nam của Đề án có những điểm cần thảo luận.


I.NHỮNG MÂU THUẪN VÀ SAI LẦM.


Từ Báo cáo được công bố, chúng tôi thấy những mâu thuẫn và sai lầm sau:


1. Báo cáo viết: “Theo quan điểm nhân chủng học, kịch bản tổng thể là người Việt Nam ngày nay có nguồn gốc dân tộc kép: một thành phần chính đến từ miền Nam Trung Quốc, chồng lên một thành phần nhỏ có nguồn gốc từ một hỗn hợp Thái-Indonesia. Quá trình Nam tiến có thể là chìa khóa cho việc cấu hình kiến trúc bộ gen của người Việt Nam ngày nay.” (From an anthropological point of view, the overall scenario is that present-day Vietnamese have a dual ethnic origin: a major component coming from South of China, superimposed to a minor component originating from a Thai-Indonesian composite. The Nam tiến has probably been key for the configuration of the genome architecture of present-day Vietnamese).


Nhận định như vậy là mâu thuẫn nghiêm trọng.


a. Trước hết là theo tư duy logic: một khi người từ châu Phi đặt chân đầu tiên tới Việt Nam, sau khi hòa huyết tăng nhân số, người từ Việt Nam đi lên chiếm lĩnh Trung Quốc thì vì lẽ gì dân số Việt Nam lại do “một thành phần chính đến từ miền Nam Trung Quốc”làm nên?


Trich dẫn:


(South Asia (SA) was one of the first regions to have been peopled by modern humans; and this region has served as a major route of dispersal to other geographic areas, including SEA2. According to Atkinson et al.3, roughly 60% of the global human population lived in SEA about 38,000 years ago;)


Nam Á (SA) là một trong những vùng đầu tiên được con người hiện đại chiếm lĩnh; và khu vực này đã phục vụ như là một tuyến đường chính để phân tán đến các khu vực địa lý khác, bao gồm cả SEA2. Theo Atkinson và cộng sự, khoảng 60% dân số toàn cầu sống ở SEA khoảng 38.000 năm trước


Trích dẫn:


The first one proposes that populations to the South of East Asia (EA) probably derived from the populations in SEA that migrated from Africa, possibly via mid-Asia following a coastal route5.


(Người đầu tiên đề xuất rằng các quần thể ở Đông Á (EA) có thể xuất phát từ các quần thể ở Đông Nam Á di cư từ châu Phi, có thể thông qua châu Á sau một tuyến đường ven biển5)


Theo tư duy logic sẽ thấy mâu thuẫn lớn: trong khi người từ Việt Nam di cư làm nên dân cư Trung Quốc thì vì lẽ gì thành phần chính của dân cư Việt Nam lại là người từ Trung Quốc đến? Quy luật của mọi cuộc di cư là từ nơi đông dân tới nơi ít người. Báo cáo dẫn: “Theo Atkinson và cộng sự, khoảng 60% dân số toàn cầu sống ở SEA khoảng 38.000 năm trước”. Do áp lực dân số lớn như vậy thì chỉ có người từ Việt Nam di cư lên Hoa lục. Vậy vì lẽ gì dân cư Việt Nam lại do người Trung Quốc du nhập?


b.Thứ hai, về mặt di truyền học càng vô lý hơn. Một khi “thành phần chính”tức là một số lượng lớn người từ Nam Trung Quốc di cư xuống làm nên dân cư Việt Nam thì mặc nhiên, người Việt Nam phải là hậu duệ của người Nam Trung Quốc. Theo nguyên lý di truyền học, độ đa dạng sinh học giảm dần nơi các thế hệ con cháu. Điều này có nghĩa là, người Việt Nam ngày nay phải có độ đa dạng sinh học thấp hơn người Trung Quốc. Tuy nhiên, trên thực tế, tất cả các nghiên cứu di truyền học dân cư châu Á, kể cả trong báo cáo này đều khẳng định người Việt Nam có độ đa dạng sinh học cao nhất trong các dân cư châu Á:


Trích dẫn:


In recent years, SEA has been extensively explored in genetic studies. Some mitochondrial DNA (mtDNA) studies have suggested that this region constituted the starting point of the modern human expansions from Africa towards China, EA and Oceania8,9.)


(Trong những năm gần đây, SEA đã được khám phá rộng rãi trong các nghiên cứu di truyền. Một số nghiên cứu DNA ty thể (mtDNA) đã gợi ý rằng khu vực này tạo thành điểm khởi đầu của sự mở rộng của con người hiện đại từ châu Phi sang Trung Quốc, EA và Oceania8,)


Trích dẫn


Overall, the genetic variation observed in the Vietnamese fits well with mtDNA patterns observed in SEA, which is considered the most diverse and polymorphic region of the continent6. As expected, mtDNA diversity is very high across the Vietnamese territory.)


(Nhìn chung, sự biến đổi di truyền quan sát thấy ở Việt Nam phù hợp với các mô hình mtDNA được quan sát ở SEA, được coi là vùng đa dạng và đa hình nhất của lục địa6. Theo dự kiến, sự đa dạng mtDNA rất cao trên lãnh thổ Việt Nam. Đa số người Việt Nam mang theo haplotypes mtDNA tập trung ở các nhánh M7 (20%) và R9'F (27%), hai dòng dõi chính của mẹ không chỉ thống trị Việt Nam mà SEA nói chung.)


Thực tế của bộ gen người Việt Nam bác bỏ quan điểm của các tác giả Dự án.


c. Quan niệm cho rằng “Tiến trình Nam tiến có thể là chìa khóa cho việc cấu hình kiến trúc bộ gen của người Việt Nam ngày nay” (The Nam tiến has probably been key for the configuration of the genome architecture of present-day Vietnamese) tỏ ra thiếu cơ sở. Bởi lẽ, 800 năm trước Việt Nam có chính quyền quân chủ mạnh, đánh thắng các cuộc xâm lăng của Nguyên, Minh, Thanh thì làm thế nào mà người Trung Quốc xâm nhập để “làm nên thành phần chính của dân cư Việt Nam”? Mặt khác, Nam tiến là cuộc điều chuyển dân cư trong nội bộ Việt Nam, chủ yếu là cuộc di dân của người từ Thanh-Nghệ-Tĩnh vào Nam. Người Bắc Bộ hầu như không tham gia sự kiện này. Do vậy, sự kiện Nam tiến không hề có vai trò đáng kể đến cấu hình bộ gen người Việt Nam. Nhưng điều quan trọng hơn là, cổ nhân chủng học chỉ ra, từ 2000 năm TCN, dân cư Việt Nam đã như ngày hôm nay, gồm chủng Mongoloid phương Nam điển hình (Kinh, Tày, Thái…) và dạng Indonesian hiện đại của chủng Mongoloid phương Nam (Khmer, các sắc dân Tây nguyên…) Đó chính là hai dòng dân cư bản địa mà Báo cáo gọi là Thai-Indonesian. [1]


Chúng tôi cũng bác bỏ giả thuyết cho rằng người Việt Nam do người từ phương Tây di cư đến theo Con đường phương Bắc: Theo giả thuyết sau, hầu hết các dân tộc Việt Nam ngày nay sẽ là hậu duệ của các quần thể cổ đại trải dài từ phía Nam sông Dương Tử về phía Biển Đông và các đảo SEA1. (The other hypothesis proposes at least two independent migrations: the same initial movement coming from Africa following a southern coastal route first, followed by a series of migrations along a more northern route that served to bridge European and EA populations6. According to the latter hypothesis, most Vietnamese ethnic groups today would be descendants from the ancient populations that spread from South of the Yangtze River towards Mainland SEA and the SEA islands1)


Bởi lẽ, nếu có con đường di cư như thế thì đó là người Europid từ châu Phi tới bán đảo A Rập 85.000 năm trước [2][3] rồi 52.000 năm trước, từ bán đảo A Rập qua Trung Đông sau đó vượt eo Bosphorus vào châu Âu 40.000 năm trước. Tại đây họ gặp người Indonesian từ Đông Á qua Trung Á tới. Hai dòng người hòa huyết cho ra người Europian tổ tiên người châu Âu. Khoảng 15.000 năm trước, một dòng người từ châu Âu qua Trung Á sang phương Đông.[3] Nhưng lúc này này người Indonesian trên Hoa lục đã đông, đặc biệt là bộ tộc du mục Tần rất dũng mãnh ở phía Tây, đã ngăn cuộc xâm nhập này, đẩy dòng người Europian xuống Tây Nam Trung Quốc, nay là người Ugur. Một dòng khác vượt qua phía Bắc Hoàng Hà tới Đông Bắc Trung Quốc để thành những bộ lạc Altaic,


2. Trong khi khẳng định dân cư Bắc Việt Nam có đa dạng sinh học cao nhất “Their data indicated that the Northern Vietnamese population has a high genetic diversity” thì tại phần Các kết quả (Results) lại nói: “Tuy nhiên, khi các mẫu được phân tích đến các vùng địa lý chính (Bắc, Trung và Nam), một mô hình phân tử đa dạng rõ ràng hơn cho thấy sự đa dạng tăng từ Bắc vào Nam của đất nước (Bảng 1; Hình 2A).” (However, when the samples were analyzed attending to main geographic regions (North, Center and South), a clearer pattern of molecular diversity is revealed, suggesting that the diversity increases from North to South of the country (Table 1; Fig. 2A).)


Rõ ràng hai nhận định trên là mâu thuẫn. Một khi đã xác định dân cư miền Bắc có độ đa dạng sinh học cao nhất, thì không thể có điều trái ngược là càng xuống phía nam đất nước, độ đa dạng di truyền của dân cư càng cao hơn! Bởi như vậy, độ đa dạng di truyền của dân cư phía Nam phải cao hơn phía Bắc! Điều trái ngược như vậy là vô lý nên không thể giải thích được! Chinh sự mâu thuẫn này khiến cho bản Báo cáo trở nên bị hoài nghi.


3. Sự suy giảm dân số đáng kinh ngạc của người Chăm cách đây 700 năm phù hợp quá trình Nam tiến từ trung tâm ban đầu của họ ở đồng bằng sông Hồng.  [The dramatic population decrease experienced by the Cham 700 years ago (ya) fits well with the Nam tiến (“southern expansion”) southwards from their original heartland in the Red River Delta.]


Có đúng đồng bằng sông Hồng là trung tâm cư trú ban đầu của người Chăm?


Khảo cổ đồng bằng sông Hồng cho thấy, khoảng 500 -300 năm TCN, khi nước biển rút, đồng bằng sông Hồng mới hình thành. Sớm nhất lúc này trung tâm đồng bằng sông Hồng mới có người đến ở. Trong khi đó 5000 năm trước, người Chăm là chủ nhân văn hóa Sa Huỳnh ở miền Trung Việt Nam. Do vậy, đồng bằng sông Hồng không thể là trung tâm cư trú ban đầu của người Chăm. Thời nhà Lý đã đưa 40.000 tù binh Chăm về an trí ở dồng bằng sông Hồng.


4. Một trong những kỳ vọng ở Dự án này là từ giải mã nguồn gen sẽ cho ra nhận định chính xác về thành phần dân cư Việt Nam. Nhưng Báo cáo đã không làm được việc này.


Quan niệm chính thống hiện nay cho rằng : Việt Nam có 54 dân tộc, trong đó dân tộc Việt (tên gọi khác: Kinh) là đa số, các dân tộc còn lại là thiểu số. Theo chúng tôi, sở dĩ có quan niệm như vậy là do trước đây ảnh hưởng của nhân khẩu học Trung Quốc. Người Trung Quốc nói: “Trung Quốc có 56 dân tộc anh em.” Việt Nam cũng nói: “Việt Nam có 54 dân tộc anh em.” Nhưng từ lâu người Trung Quốc đã thay đổi: “Trung Quốc có 5 dân tộc: Hán, Hồi, Mông, Mãn, Tạng. Trong đó người Hán là đa số, các dân tộc còn lại là thiều số.”


 Trong khi đó, về di truyền học, từ 4.000 năm trước, dân cư Việt Nam là chủng (race) duy nhất Lạc Việt (Mongoloid phương Nam hay Nam Á) [1,4]. Trong đó sắc tộc (ethnicity) Kinh là đa số, các sắc tộc khác là thiểu số. Việc xác định như vậy rất quan trọng không chỉ đối với dân cư, nhân khẩu học mà còn có ý nghĩa lớn đối với lịch sử, văn hóa Việt Nam.


II. KẾT LUẬN


Từ đầu thế kỷ, việc sử dụng kỹ thuật di truyền để tìm tổ tiên loài người và các chủng tộc mở ra sự đột phá quan trọng cho nhân học. Jared Diamond của Đại học California từng nói: “Giờ không còn là lúc chơi với những khúc xương và những hòn đá nữa. Những gì thuộc về con người mà chưa được di truyền học kiểm định đều không đáng tin cậy.” Lúc đầu chúng tôi hồ hởi tin theo. Nhưng rồi nhận ra, câu nói chỉ đáng tin một nửa. Di truyền học không thể giải quyết mọi vấn đề. Ở đây lại đụng tới triết học trong quan hệ giữa vật thể và chủ thể nhận thức. Những khám phá di truyền học dù có được tạo ra bằng công nghệ hiện đại tới đâu đi nữa thì điều quyết định vẫn là con người xử lý những khám phá đó. Một bằng chứng rất điển hình, sau khi nhóm Y.J.Chu công bố phát hiện của mình thì Spencer Wells và Stephen Oppeheimer cùng vào cuộc lặp lại nghiên cứu của Chu. Nhưng hai trường phái đưa ra kết luận trái ngược. Công bố sớm hơn và là đại diện của Hội Địa lý Quốc gia Hoa Kỳ tiếng tăm lừng lẫy nên ý tưởng của S. Wells được ủng hộ rộng rãi. Nhưng thực tế di truyền học và nhất là khảo cổ thời gian qua đã ủng hộ S. Oppenheimer. S. Oppenheimer đã đúng không chỉ vì labo của ông đưa ra kết quả chính xác mà điều quan trọng hơn là ở sự từng trải lịch lãm của nhà khoa học cao tuổi từng có 20 năm kinh nghiệm ở Đông Nam Á, là tác giả của Eden in the East nổi tiếng. Không chỉ di truyền học mà ông còn vận dụng tài tình những khám phá khảo cổ học và nhất là giải mã những huyền thoại phương Đông.


Tìm nguồn gốc dân tộc Việt Nam không phải chuyện đơn giản và càng không thể chỉ bằng công nghệ di truyền. Trong công việc này, di truyền học nhiều lắm chỉ có thể giữ vai trò những gợi ý ban đầu và kiểm định để điều chỉnh những giả thuyết được đưa ra. Không chỉ cần “chơi” với những khúc xương, những hòn đá mà cũng cần chơi với những truyền thuyết, huyền thoại mờ mờ ảo ảo lưu truyền qua những nghìn năm trong dân gian.


Rất cảm ơn các tác giả và nhà tài trợ đã hoàn thành Dự án 1000 bộ gen người Việt Nam. Do những tài liệu về di truyền của người Việt Nam đến nay còn quá hiếm hoi nên kết quả của Dự án này là tài sản quý giá. Các nhà nghiên cứu người Việt sẽ khai thác tài liệu từ đây để hiểu thêm về mã di truyền của người Việt, để chữa trị các căn bệnh về di truyền, giúp cho công tác pháp y…


Tiếc rằng, do áp dụng phương pháp luận thiếu chuẩn xác, các tác giả Dự án đã có đoán định không thỏa đáng về sự hình thành dân cư Việt Nam.


Để kết thúc, người viết lưu ý những ai tham khảo tài liệu cần cẩn trọng trước những kết luận sai lầm của Dự án này.


                                                                                                                                  Sài Gòn, 14.5. 2018


Tài liệu tham khảo.


 1. Nguyễn Đình Khoa. Nhân chủng học Đông Nam Á. NXB DH&THCN. H, 1983.
 2. Archaeologists Find 88,000-Year-Old Human Finger Fossil in Saudi ... https://news.nationalgeographic.com/.../saudi-arabia-finger-human-mig..
 3. 3. Stephen Oppenheimer. Out of Eden: The Peopling of the World. https://www.amazon.co.uk/Out-Eden-Peopling-Stephen-Oppenheimer/..
 4. Marc F. Oxenham, ‎Hirofumi Matsumura, ‎Nguyen Kim Dung. Man Bac: The Excavation of a Neolithic Site in Northern Vietnam- 2011 - ‎Social Science

https://books.google.com.vn/books?isbn=1921862238


 


DISCUSSION ON REPORT OF PROJECT 1000  VIETNAMESE GENES


Thuy Ha Van


On October 3, 2017, Scientific Reports published a study on "GEOGRAPHICAL AND GENOMIC SURVEY OF VIETNAMESE VARIABLES" (Phylogeographic and genome-wide investigations of Vietnam ethnic groups reveal the signatures of the complex historical demographic movements of nine authors: S. Pischedda, R. Barral-Arca, A. Gómez- Carballa, J. Pardo-Seco, ML Catelli, V. Álvarez-Iglesias, JM Cárdenas, ND Nguyen, HH Ha, AT Le, F. Martinón-Torres, C. Vullo & A. Salas.


This is the first large-scale population genetics survey in Vietnam. It is therefore of special significance in understanding the origins and formation processes of Vietnamese populations  and the relationship between Vietnamese communities. It also helps to diagnose genetic diseases, forensic work ... So, this work will be of interest to many Vietnamese researchers.


From the fact that many years of research on Vietnamese origins, we find that proposals on the formation of the population of Vietnam have some points to discuss.


I. CONTRADICTION AND MISTAKES


From the published report, we find the following contradictions and mistakes:


1. The report writes: “From an anthropological point of view, the overall scenario is that present-day Vietnamese have a dual ethnic origin: a major component coming from South of China, superimposed to a minor component originating from a Thai-Indonesian composite. The Nam tiến has probably been key for the configuration of the genome architecture of present-day Vietnamese.”


Such outlooks are serious contradictions.


a. First is the logical thinking: once people from Africa first arrived in Vietnam, after increased number, people from Vietnam went up to occupy China, why the population of Vietnam is due to "A major component from southern China" made?


Quotes:


“South Asia (SA) was one of the first regions to have been peopled by modern humans; and this region has served as a major route of dispersal to other geographic areas, including SEA2. According to Atkinson et al.3, roughly 60% of the global human population lived in SEA about 38,000 years ago;”


Quotes:


“The first one proposes that populations to the South of East Asia (EA) probably derived from the populations in SEA that migrated from Africa, possibly via mid-Asia following a coastal route5.”


According to logical thinking, there will be great contradictions: while people from Vietnam migrate to make up the Chinese population, why the main component of the population in Vietnam who is from China? The rule of every migration is from populous to less populated. "According to Atkinson and his colleagues, about 60% of the global population lives in the SEA about 38,000 years ago." Due to such large population pressure, only people from Vietnam migrate to the China. So why is the population of Vietnam introduced by the Chinese?


b.Second, genetically the more absurd. Once the "main ingredient" is that a large number of people from southern China migrate to make up the Vietnamese population, then the Vietnamese must be descended from South China. According to the genetic principle, the biodiversity decreases in the descendants. This means that Vietnamese people today must have lower biodiversity than Chinese. However, in fact, all Asian population genetics studies, including in this report, confirm that the Vietnamese have the highest biodiversity in Asian populations:


Quotes:


“In recent years, SEA has been extensively explored in genetic studies. Some mitochondrial DNA (mtDNA) studies have suggested that this region constituted the starting point of the modern human expansions from Africa towards China, EA and Oceania8,9.)”


Quotes:


“Overall, the genetic variation observed in the Vietnamese fits well with mtDNA patterns observed in SEA, which is considered the most diverse and polymorphic region of the continent6. As expected, mtDNA diversity is very high across the Vietnamese territory.”


The fact of the Vietnamese genome rejects the views of the authors of the project.


c. The notion that " The Nam Tiến may have been key for the configuration of the genome architecture of present-day Vietnamese) proved lack of facilities. Because 800 years ago, Vietnam had strong monarchy, defeated the invasions of Nguyen, Minh, Thanh. How did the Chinese invade to "make up the main part of the Vietnamese population? "


Other surface, Nam Tiến is migration of the resident people  Inside of Vietnam, primarily is the people of the people from Thanh-Nghệ-Tĩnh into Nam. The North resident  are not join to this event. Do vậy, process Nam tiến does not exist to the role configuration of gene of  Vietnam. But more importantly, ancient anthropologycal studies point out, from 2000 BC, that the Vietnamese population was like today, including the typical South Mongoloid as the  (Kinh, Tay, Thai ...) and modern Indonesian form of Southern Mongoloid (Khmer, Tay Nguyen ...) These are two indigenous populations that the Report called Thai-Indonesian. [1]


We also reject the theory that Westerners migrate along the northern road to make up Vietnam people. According to the following hypothesis, most Vietnamese ethnic groups today would be descendants of ancient populations stretching from the south of the Yangtze to the South China Sea and SEA islands:


Quotes:


 (The other hypothesis proposes at least two independent migrations: the same initial movement coming from Africa following a southern coastal route first, followed by a series of migrations along a more northern route that served to bridge European and EA populations6. According to the latter hypothesis, most Vietnamese ethnic groups today would be descendants from the ancient populations that spread from South of the Yangtze River towards Mainland SEA and the SEA islands1)


If there is such a migration path, then it is the migrant movement of the Europans to the East, which makes up the Chinese population. Archeology and modern Oriental populations refute this because 93% of the Chinese population is Han Chinese, with the Mongolian gene, whose ancient ancestors are in the East.


2. While was determined the community of the North Việt Nam with the highest diversity: “Their data indicated that the Northern Vietnamese population has a high genetic diversity” then the results say: However, when the samples were analyzed attending to main geographic regions (North, Center and South), a clearer pattern of molecular diversity is revealed, suggesting that the diversity increases from North to South of the country (Table 1; Fig. 2A).


Clearly these two statements are contradictory. Once the population of the North has been identified as having the highest biological diversity, it can not be the opposite that the further south, the higher the genetic diversity of the population! As such, the genetic diversity of the population in the South must be higher than the north! The opposite is so unreasonable that it can not be explained! This contradiction caused the Report to become skeptical.


3. About the idea:  “The dramatic population decrease experienced by the Cham 700 years ago (ya) fits well with the Nam tiến (“southern expansion”) southwards from their original heartland in the Red River Delta.”


Is the Red River Delta the original residence center of Cham ?


Archeology of the Red River Delta shows that, about 500 -300 BC, when the sea recedes, the Red River Delta newly formed. It is earliest time, the center of the Red River Delta have people settled. Meanwhile, 5000 years ago, Cham people were the owners of Sa Huynh culture in Central Vietnam. Therefore, the Red River Delta can not be the original center of Cham residence. During the Ly dynasty, 40,000 Cham prisoners were taken to the Red River Delta.


4.One of the expectations of this project is that from genetic source coding will provide accurate identification of the population of Vietnam. But Report did not do this.


The present orthodox conception is that: Vietnam has 54 ethnic groups, of which the Vietnamese (other names: Kinh) are the majority, the other ethnic groups are minorities. In our opinion, this is because of the influence of the Chinese demographic. "China has 56 ethnic groups," said the Chinese. "Vietnam has 54 ethnic groups." But the Chinese have long since changed. "China has five races: Han, Islam, Mongolia, Manchu, Tibetan. In which Han is the majority, the rest is the minorities. "


 Meanwhile, in genetics, from 4,000 years ago, the population of Vietnam is the only race South Mongoloid (or South Asia) [1,4]. Of which ethnicity Kinh is the majority, other ethnicities are minorities. Such determination is very important not only for population and demography, but also for Vietnamese history and culture.


II. CONCLUDE


By the beginning of the century, the use of genetic engineering to find ancestry of human and races opened up important breakthroughs in anthropology. Jared Diamond of the University of California once said: "It's no longer a time to play with bones and rocks. What is belong to human that have not been genetically tested are unreliable. "At first, we believed in it. But then realized, the sentence is only half believable. Genetics can not solve all problems. Here again, philosophy touches upon the relation between the object and the cognitive subject. Genetic discoveries, though created with modern technology, the decision is the man that handling those discoveries.


A very typical example, after the Y.J. Chu team announced their findings, Spencer Wells and Stephen Oppeheimer joined the replication of Chu's research. But the two schools came to the opposite conclusion. Announced sooner and is a representative of the National Geographic Society famous, so the idea of ​​S. Wells is widely supported. But genetics and especially archeology have supported S. Oppenheimer. S. Oppenheimer was right not only because his lab gave accurate results but more importantly, in the sophisticated experience of a senior scientist with 20 years of experience in Southeast Asia, the author of Eden in the East is well known. Not only genetics, but also skillfully exploited archaeological discoveries and especially the interpretation of Eastern myths.


Finding a Vietnamese ethnic origin is not a simple matter and it is not possible only by genetic engineering. In this work, genetics can only play the role of initial hints and tests to correct the hypotheses given. Not only need to "play" with the bones, the stone that also needs to play with the myths passed down through the thousands years of folk.


Many thanks to the authors and donors who have completed the Project 1000 genomes of Vietnamese people. Due to the rare genetic material of the Vietnamese people, the results of this project are very valuable. Vietnamese researchers will use this document to understand more about the genetic code of the Vietnamese people, to treat genetic diseases, to help forensic medicine.


Unfortunately, due to the application of the methodology not appropriate, the project authors have not adequately predicted the formation of the Vietnamese population.


To conclude, the writer noted that those who consulted the document should be cautious of the erroneous conclusions of this project.


Saigon, 5.14.2018


Tài liệu tham khảo.


 1. Nguyễn Đình Khoa. Southeast Asian anthropology. NXB DH&THCN. H, 1983.
 2. Archaeologists Find 88,000-Year-Old Human Finger Fossil in Saudi ... https://news.nationalgeographic.com/.../saudi-arabia-finger-human-mig..
 3. 3. Stephen Oppenheimer. Out of Eden: The Peopling of the World. https://www.amazon.co.uk/Out-Eden-Peopling-Stephen-Oppenheimer/..
 4. Marc F. Oxenham, ‎Hirofumi Matsumura, ‎Nguyen Kim Dung. Man Bac: The Excavation of a Neolithic Site in Northern Vietnam- 2011 - ‎Social Science

https://books.google.com.vn/books?isbn=1921862238


+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


DISCUSSION ON REPORT OF PROJECT 1000  VIETNAMESE GENES


Thuy Ha Van


On October 3, 2017, Scientific Reports published a study on "GEOGRAPHICAL AND GENOMIC SURVEY OF VIETNAMESE VARIABLES" (Phylogeographic and genome-wide investigations of Vietnam ethnic groups reveal the signatures of the complex historical demographic movements of nine authors: S. Pischedda, R. Barral-Arca, A. Gómez- Carballa, J. Pardo-Seco, ML Catelli, V. Álvarez-Iglesias, JM Cárdenas, ND Nguyen, HH Ha, AT Le, F. Martinón-Torres, C. Vullo & A. Salas.


This is the first large-scale population genetics survey in Vietnam. It is therefore of special significance in understanding the origins and formation processes of Vietnamese populations  and the relationship between Vietnamese communities. It also helps to diagnose genetic diseases, forensic work ... So, this work will be of interest to many Vietnamese researchers.


From the fact that many years of research on Vietnamese origins, we find that proposals on the formation of the population of Vietnam have some points to discuss.


I. CONTRADICTION AND MISTAKES


From the published report, we find the following contradictions and mistakes:


1. The report writes: “From an anthropological point of view, the overall scenario is that present-day Vietnamese have a dual ethnic origin: a major component coming from South of China, superimposed to a minor component originating from a Thai-Indonesian composite. The Nam tiến has probably been key for the configuration of the genome architecture of present-day Vietnamese.”


Such outlooks are serious contradictions.


a. First is the logical thinking: once people from Africa first arrived in Vietnam, after increased number, people from Vietnam went up to occupy China, why the population of Vietnam is due to "A major component from southern China" made?


Quotes:


“South Asia (SA) was one of the first regions to have been peopled by modern humans; and this region has served as a major route of dispersal to other geographic areas, including SEA2. According to Atkinson et al.3, roughly 60% of the global human population lived in SEA about 38,000 years ago;”


Quotes:


“The first one proposes that populations to the South of East Asia (EA) probably derived from the populations in SEA that migrated from Africa, possibly via mid-Asia following a coastal route5.”


According to logical thinking, there will be great contradictions: while people from Vietnam migrate to make up the Chinese population, why the main component of the population in Vietnam who is from China? The rule of every migration is from populous to less populated. "According to Atkinson and his colleagues, about 60% of the global population lives in the SEA about 38,000 years ago." Due to such large population pressure, only people from Vietnam migrate to the China. So why is the population of Vietnam introduced by the Chinese?


b.Second, genetically the more absurd. Once the "main ingredient" is that a large number of people from southern China migrate to make up the Vietnamese population, then the Vietnamese must be descended from South China. According to the genetic principle, the biodiversity decreases in the descendants. This means that Vietnamese people today must have lower biodiversity than Chinese. However, in fact, all Asian population genetics studies, including in this report, confirm that the Vietnamese have the highest biodiversity in Asian populations:


Quotes:


“In recent years, SEA has been extensively explored in genetic studies. Some mitochondrial DNA (mtDNA) studies have suggested that this region constituted the starting point of the modern human expansions from Africa towards China, EA and Oceania8,9.)”


Quotes:


“Overall, the genetic variation observed in the Vietnamese fits well with mtDNA patterns observed in SEA, which is considered the most diverse and polymorphic region of the continent6. As expected, mtDNA diversity is very high across the Vietnamese territory.”


The fact of the Vietnamese genome rejects the views of the authors of the project.


c. The notion that " The Nam Tiến may have been key for the configuration of the genome architecture of present-day Vietnamese) proved lack of facilities. Because 800 years ago, Vietnam had strong monarchy, defeated the invasions of Nguyen, Minh, Thanh. How did the Chinese invade to "make up the main part of the Vietnamese population? "


Other surface, Nam Tiến is migration of the resident people  Inside of Vietnam, primarily is the people of the people from Thanh-Nghệ-Tĩnh into Nam. The North resident  are not join to this event. Do vậy, process Nam tiến does not exist to the role configuration of gene of  Vietnam. But more importantly, ancient anthropologycal studies point out, from 2000 BC, that the Vietnamese population was like today, including the typical South Mongoloid as the  (Kinh, Tay, Thai ...) and modern Indonesian form of Southern Mongoloid (Khmer, Tay Nguyen ...) These are two indigenous populations that the Report called Thai-Indonesian. [1]


We also reject the theory that Westerners migrate along the northern road to make up Vietnam people. According to the following hypothesis, most Vietnamese ethnic groups today would be descendants of ancient populations stretching from the south of the Yangtze to the South China Sea and SEA islands:


Quotes:


 (The other hypothesis proposes at least two independent migrations: the same initial movement coming from Africa following a southern coastal route first, followed by a series of migrations along a more northern route that served to bridge European and EA populations6. According to the latter hypothesis, most Vietnamese ethnic groups today would be descendants from the ancient populations that spread from South of the Yangtze River towards Mainland SEA and the SEA islands1)


If there is such a migration path, then it is the migrant movement of the Europans to the East, which makes up the Chinese population. Archeology and modern Oriental populations refute this because 93% of the Chinese population is Han Chinese, with the Mongolian gene, whose ancient ancestors are in the East.


2. While was determined the community of the North Việt Nam with the highest diversity: “Their data indicated that the Northern Vietnamese population has a high genetic diversity” then the results say: However, when the samples were analyzed attending to main geographic regions (North, Center and South), a clearer pattern of molecular diversity is revealed, suggesting that the diversity increases from North to South of the country (Table 1; Fig. 2A).


Clearly these two statements are contradictory. Once the population of the North has been identified as having the highest biological diversity, it can not be the opposite that the further south, the higher the genetic diversity of the population! As such, the genetic diversity of the population in the South must be higher than the north! The opposite is so unreasonable that it can not be explained! This contradiction caused the Report to become skeptical.


3. About the idea:  “The dramatic population decrease experienced by the Cham 700 years ago (ya) fits well with the Nam tiến (“southern expansion”) southwards from their original heartland in the Red River Delta.”


Is the Red River Delta the original residence center of Cham ?


Archeology of the Red River Delta shows that, about 500 -300 BC, when the sea recedes, the Red River Delta newly formed. It is earliest time, the center of the Red River Delta have people settled. Meanwhile, 5000 years ago, Cham people were the owners of Sa Huynh culture in Central Vietnam. Therefore, the Red River Delta can not be the original center of Cham residence. During the Ly dynasty, 40,000 Cham prisoners were taken to the Red River Delta.


4.One of the expectations of this project is that from genetic source coding will provide accurate identification of the population of Vietnam. But Report did not do this.


The present orthodox conception is that: Vietnam has 54 ethnic groups, of which the Vietnamese (other names: Kinh) are the majority, the other ethnic groups are minorities. In our opinion, this is because of the influence of the Chinese demographic. "China has 56 ethnic groups," said the Chinese. "Vietnam has 54 ethnic groups." But the Chinese have long since changed. "China has five races: Han, Islam, Mongolia, Manchu, Tibetan. In which Han is the majority, the rest is the minorities. "


 Meanwhile, in genetics, from 4,000 years ago, the population of Vietnam is the only race South Mongoloid (or South Asia) [1,4]. Of which ethnicity Kinh is the majority, other ethnicities are minorities. Such determination is very important not only for population and demography, but also for Vietnamese history and culture.


II. CONCLUDE


By the beginning of the century, the use of genetic engineering to find ancestry of human and races opened up important breakthroughs in anthropology. Jared Diamond of the University of California once said: "It's no longer a time to play with bones and rocks. What is belong to human that have not been genetically tested are unreliable. "At first, we believed in it. But then realized, the sentence is only half believable. Genetics can not solve all problems. Here again, philosophy touches upon the relation between the object and the cognitive subject. Genetic discoveries, though created with modern technology, the decision is the man that handling those discoveries.


A very typical example, after the Y.J. Chu team announced their findings, Spencer Wells and Stephen Oppeheimer joined the replication of Chu's research. But the two schools came to the opposite conclusion. Announced sooner and is a representative of the National Geographic Society famous, so the idea of ​​S. Wells is widely supported. But genetics and especially archeology have supported S. Oppenheimer. S. Oppenheimer was right not only because his lab gave accurate results but more importantly, in the sophisticated experience of a senior scientist with 20 years of experience in Southeast Asia, the author of Eden in the East is well known. Not only genetics, but also skillfully exploited archaeological discoveries and especially the interpretation of Eastern myths.


Finding a Vietnamese ethnic origin is not a simple matter and it is not possible only by genetic engineering. In this work, genetics can only play the role of initial hints and tests to correct the hypotheses given. Not only need to "play" with the bones, the stone that also needs to play with the myths passed down through the thousands years of folk.


Many thanks to the authors and donors who have completed the Project 1000 genomes of Vietnamese people. Due to the rare genetic material of the Vietnamese people, the results of this project are very valuable. Vietnamese researchers will use this document to understand more about the genetic code of the Vietnamese people, to treat genetic diseases, to help forensic medicine.


Unfortunately, due to the application of the methodology not appropriate, the project authors have not adequately predicted the formation of the Vietnamese population.


To conclude, the writer noted that those who consulted the document should be cautious of the erroneous conclusions of this project.


Saigon, 5.14.2018


Tài liệu tham khảo.


 1. Nguyễn Đình Khoa. Southeast Asian anthropology. NXB DH&THCN. H, 1983.
 2. Archaeologists Find 88,000-Year-Old Human Finger Fossil in Saudi ... https://news.nationalgeographic.com/.../saudi-arabia-finger-human-mig..
 3. 3. Stephen Oppenheimer. Out of Eden: The Peopling of the World. https://www.amazon.co.uk/Out-Eden-Peopling-Stephen-Oppenheimer/..
 4. Marc F. Oxenham, ‎Hirofumi Matsumura, ‎Nguyen Kim Dung. Man Bac: The Excavation of a Neolithic Site in Northern Vietnam- 2011 - ‎Social Science
https://books.google.com.vn/books?isbn=1921862238