Đệ ngũ Tăng thống Thích Quảng Độ viên tịch, GHPGVNTN chấm dứt hay tồn tại?
Đệ ngũ Tăng thống Thích Quảng Độ viên tịch, GHPGVNTN chấm dứt hay tồn tại?
=> Xem tất cả tin trước đây ở thư mục
Di Huấn của Đức Tăng Thống Thích Quảng ĐộDi Huấn của Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ