ĐIỂM NÓNG

Pelosi rơi vào bẫy lưới đạn của họ Tập?