Đồng minh dương Tây kích Đông?
Mỹ yêu cầu Nhật, Hàn đưa quân đến tuần tra eo biển Hormuz
Mỹ yêu cầu Nhật, Hàn đưa quân đến tuần tra eo biển Hormuz