Thủ tướng VN trực tiếp ‘phê phán’ lãnh đạo Singapore
Thủ tướng VN trực tiếp ‘phê phán’ lãnh đạo Singapore