Trung cộng: Quân đội Mỹ ở Biển Đông không tốt cho hòa bình
Trung cộng: Quân đội Mỹ ở Biển Đông không tốt cho hòa bình