Chiến hạm đa quốc đến vùng “Biển Quốc tế- Biển Đông” thách thức Trung Quốc
Chiến hạm đa quốc đến vùng “Biển Quốc tế- Biển Đông” thách thức Trung Quốc