Pháp: Mẫu hạm Charles de Gaulle sẽ tuần tra Ấn Độ-TBD
Pháp: Mẫu hạm Charles de Gaulle sẽ tuần tra Ấn Độ-TBD

=> Xem tất cả tin trước đây ở thư mục