Nếu xác nhận cá lạ trên sông Cổ Chiên là cá nược Minh Hải, sẽ chấn động
Nếu xác nhận cá lạ trên sông Cổ Chiên là cá nược Minh Hải, sẽ chấn động

=> Xem tất cả tin trước đây ở thư mục