Đô đốc Philip Davidson, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Ấn Độ - Thái Bình Dương: "East Sea"
Đô đốc Philip Davidson, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Ấn Độ - Thái Bình Dương: "East Sea"

=> Xem tất cả tin trước đây ở thư mục