Đô đốc John Richardson: TQ phản ứng quá mức với hoạt động của Mỹ trên Biển Đông
Đô đốc John Richardson: TQ phản ứng quá mức với hoạt động của Mỹ trên Biển Đông

=> Xem tất cả tin trước đây ở thư mục