Không quân Mỹ xác nhận vẫn liên tục tuần tra trên Biển Đông
Không quân Mỹ xác nhận vẫn liên tục tuần tra trên Biển Đông

=> Xem tất cả tin trước đây ở thư mục