Oanh tạc cơ chiến lược H-6K đáp ở Phú Lâm-Hoàng Sa
=> Xem tất cả tin trước đây ở thư mục