ASEAN: TQ nói 'không nên để vấn đề trên biển ảnh hưởng quan hệ song phương'
ASEAN: TQ nói 'không nên để vấn đề trên biển ảnh hưởng quan hệ song phương'

=> Xem tất cả tin trước đây ở thư mục