VFA Mỹ-Phi: "Đã đến lúc chấm dứt. Tốn nhiều tiền, vô ích"
VFA Mỹ-Phi: "Đã đến lúc chấm dứt. Tốn nhiều tiền, vô ích"

=> Xem tất cả tin trước đây ở thư mục