Đường lối Đảng CSVN 'nay đã hoàn toàn khác trước'
image008