Đừng khóc cho Việt Nam, hỡi Argentina!
Đừng khóc cho Việt Nam, hỡi Argentina!