Giở lại hồ sơ Toà Tổng Giám Mục Sài Gòn sau ngày 30.4.1975
Giở lại hồ sơ Toà Tổng Giám Mục Sài Gòn sau ngày 30.4.1975