VNCH: 'Những lý tưởng không bao giờ mất đi'
VNCH: 'Những lý tưởng không bao giờ mất đi'