VFA: "Đầu hàng" hay "Dọn dẹp" vì chiến lược biển thời Trump thay đổi? (*)
VFA: "Đầu hàng" hay "Dọn dẹp" vì chiến lược biển thời Trump thay đổi? (*)