Đất vàng bờ Tây sông Sài Gòn và sứ mệnh của đô thị hiện đại