Chủ tịch Trần Đại Quang vắng mặt dịp đón bà Suu Kyi