CPJ: Việt Nam trong số những nước bỏ tù nhiều nhà báo nhất
CPJ: Việt Nam trong số những nước bỏ tù nhiều nhà báo nhất