Ký tên kêu gọi người "đốt lò vĩ đại" công khai kê khai tài sản