"Có phải Trung cộng đang trong thời điểm tan rã?"
"Có phải Trung cộng đang trong thời điểm tan rã?"