PVN mất hơn 700 triệu USD vì đầu tư không hiệu quả
PVN mất hơn 700 triệu USD vì đầu tư không hiệu quả