Quốc hội Việt Nam: Cả trăm đại biểu trốn họp
Quốc hội VN: Cả trăm đại biểu trốn họp