Việt Nam ký thỏa thuận hợp tác quốc phòng với EU
Việt Nam ký thỏa thuận hợp tác quốc phòng với EU