Tình báo: Trần Quốc Hương, Phạm Ngọc Thảo, Phạm Xuân Ẩn là ai?
Tình báo: Trần Quốc Hương, Phạm Ngọc Thảo, Phạm Xuân Ẩn là ai?