Lee's Sandwiches: Tổng số tiền quyên góp cho miền Trung là 100,000 USD
Lee's Sandwiches: Tổng số tiền quyên góp cho miền Trung là 100,000 USD