DB Alan Lowenthal đệ trình dự luật tạm ngưng trục xuất người Việt tị nạn tại Mỹ
DB Alan Lowenthal đệ trình dự luật tạm ngưng trục xuất người Việt tị nạn tại Mỹ