Đa số dân biểu gốc Việt đắc cử là đảng viên Dân chủ
Đa số dân biểu gốc Việt đắc cử là đảng viên Dân chủ