Tìm hiểu thái độ của Hoa Kỳ khi Đặng đánh VN năm 1979
Tìm hiểu thái độ của Hoa Kỳ khi Đặng đánh VN năm 1979