Tổng thống Mỹ ban bố tình trạng “khẩn cấp quốc gia” để xây tường biên giới
Tổng thống Mỹ ban bố tình trạng “khẩn cấp quốc gia” để xây tường biên giới