Bạch Ốc vẫn triển khai xây tường biên giới bằng nguồn tiền khác
Bạch Ốc vẫn triển khai xây tường biên giới bằng nguồn tiền khác