Tổng thống Mỹ và Brazil phô trương sự thân thiện ở tòa Bạch Ốc
Tổng thống Mỹ và Brazil phô trương sự thân thiện ở tòa Bạch Ốc