Tin nói Tòa Bạch Ốc từng cân nhắc giáng chức ông Powell
Tin nói Tòa Bạch Ốc từng cân nhắc giáng chức ông Powell