Tổng thống Trump: ‘Không ai không tuân lệnh tôi’
Tổng thống Trump: ‘Không ai không tuân lệnh tôi’