14/08/1945: Việc đầu hàng của Nhật Bản được công khai
14/08/1945: Việc đầu hàng của Nhật Bản được công khai