Bà Kim Ngân "giải trình hay đàn hặc" trước đảng, chính phủ, quốc hội và đồng chí X"
image053