Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ bị điều tra vì nghi ngờ thiên vị Boeing
Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ bị điều tra vì nghi ngờ thiên vị Boeing