Phe đối lập Venezuela đưa đề xuất mới để binh lính 'đổi bên'
Phe đối lập Venezuela đưa đề xuất mới để binh lính 'đổi bên'