Tướng Mỹ quyết bảo đảm quyền tự do hàng hải ở vùng Vịnh
Tướng Mỹ quyết bảo đảm quyền tự do hàng hải ở vùng Vịnh