Kim Jong Un nhận được một lá thư « tuyệt vời » từ Donald Trump
Kim Jong Un nhận được một lá thư « tuyệt vời » từ Donald Trump