Sau Trung Quốc, Chủ tịch Quốc hội Kim Ngân có sang Washington?
Sau Trung Quốc, Chủ tịch Quốc hội Kim Ngân có sang Washington?