Càng tiếp tục thủ tục truất phế, Donald Trump càng ở thế thượng phong
Càng tiếp tục thủ tục truất phế, Donald Trump càng ở thế thượng phong