Biden tiếp tục chính sách cứng rắn về Biển Đông?
Biden tiếp tục chính sách cứng rắn về Biển Đông?