Pháp: Lũ lụt tại Paris chạm ngưỡng 6m
Alan-Rowenthal