Nhà hát Norodom trên Đại lộ Thống Nhất - Sàigon
Nhà hát Norodom trên Đại lộ Thống Nhất - Sàigon