Hà Nam: Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2019
Alan-Rowenthal