Đức Gyalwang Drukpa khai đàn đại pháp hội tại Bảo tháp Tây Thiên
Đức Gyalwang Drukpa khai đàn đại pháp hội tại Bảo tháp Tây Thiên Vĩnh Phú