Kẻ nào gây ra nạn đói năm Ất Dậu 1945?
Alan-Rowenthal